Microsoft SDN API Part 2: Skype automatically writes QoS with OpenFlow