Microsoft SDN API Part 1: Skype automatically writes QoS with OpenFlow